Алдаа! {{errorMessage}}
Анхаар! {{alertMessage}}
Бичвэрээ энд оруулна уу:

Өгүүлбэр #{{$index+1}}
Үг Үндэс Үгийн аймаг Нэрлэсэн нэгж Нийлмэл үг Үүрэг Утга Хэрэггүй
{{ tok.word }} {{ tok.lemma }} {{ tok.posTag }} {{ tok.nameType }} O O # {{ tok.stopWordType }}